Femoral Head Osteotomy

https://d360v0nslzk1hl.cloudfront.net/thumbnail_images/79/thumbnail_79_20200207080847.jpg?Expires=1600856843&Signature=ctcQ81yuNwbyJH8-AKFLRvlBuGFOHmY1pGwtTzfCp-s2RNQNh5uJgjTpoYvhpTOSIBweZGQO2Tc42rUaQ~x2IZoPzmsZeG8M98VGXZGF9mnWgYiaZJPbBxZuxgd0VYPw-~NnikdXUbxemslkc51V1thN2fmQYjhGDjk85SQI~EZ~ff0pIHwuo2tPDq0s~-fRFPKU-1h65tlucWnjcMXtFx8gvUntayYWPigJpIo-TgH4e-~ella5RX8CFKNssPlzj8i5rLHzhKyxwEkbW1PmyGdgQeuvEiboMZgCUV5no3tkMNpiNnlg2GarnlK4GOHvuZsnm8Y7Yr~b58KSZIof0A__&Key-Pair-Id=APKAJYRCU5335P523QIQ
George Ohta, DVM VetScope 2019-09-24
Slides
Related Videos